Projektkontor - Initiera, skapa och bemanna


Tjänsten vänder sig till företag som vill genomföra större projekt eller har ett antal parallella projekt som kräver koordinering. Ofta saknas en mogen projektkultur i organisationen med inarbetade processer, rutiner och metoder för prioriteringar, tillsättande av resurser, besluts-vägar, informationsspridning, mätning och uppföljning av projektvinster.

Salmi Consulting kan tillhandahålla personal, infrastruktur och metoder med mallar för olika behov, avseende typ av projekt, projektstorlek och bransch, där era behov styr.

Personal kan innefatta programledare, projektledare, förändringsledare, coacher och teknisk expertis. Infrastruktur kan innefatta webb-baserad projektpärm, projektkatalog, risk- och issuelistor, dokument-bibliotek, statusrapportering med flight-deck.

Salmi Consultings koncept och metoder överensstämmer fullt ut med "Project Management Body Of Knowledge, Third Edition" från Project Management Institute som är en internationellt erkänd standard för projektledning.