Affärsnytta - Räkna hem investeringen.


För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs rätt strategi och tydliga mål kopplade till verksamheten. Målen kan delas upp i verksamhetsmål och projektmål. Verksamhetsmål beskriver vilken nytta som förväntas av projektet till företagets verksamhet. Det kan uttryckas som intäkter, men också som andra effekter. Projektmål beskriver vad projektet skall uppnå och åstadkomma i leveransen.

Salmi Consulting har beprövade metoder för att ta fram business case, investeringskalkyl. Vinsterna kan delas in i direkta, indirekta och svårvärderade nyttor. Dessa bruttovinster skall jämföras med de uppskattade kostnaderna för projektet, för att kunna beskriva projektets nettonytta och lönsamhet.

Tyvärr läggs business caset ofta åt sidan när man väl fått projektbudgeten godkänd. Men nästan lika viktigt som att ta fram kalkylen innan projektstart, måste organisationen ta ansvar för att verksamhetsmålen verkligen förverkligas. Målen och effekterna måste mätas även om de inte slår igenom förrän projektet är avslutat.